תקנון ההשתתפות באתגרי הכנת הסבונים

1. מבוא

1.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר האתגר לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון מטעם עורכי האתגר.

1.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות

1.3 תנאי ההשתתפות בתקנון הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל מגדר.

2. הגדרות

2.1הארגון” – ארגון הסבונאים הישראלי

2.2 הארגון יערוך אתגר סבונים שלוש פעמים בשנה, אתגר שונה בכל רבעון אלא אם צויין אחרת.

2.3מועד האתגר”– בתיאור כל אתגר חדש יצויין מועד ומשך האתגר. לא ניתן יהיה להירשם לאתגר לאחר סיום תאריך ההרשמה.

2.4משך האתגר“– בתיאור כל אתגר חדש יצויין מועד ומשך האתגר הספציפי.

2.5משתתף” – כל אדם שיבחר להשתתף באתגר, אשר נרשם לאתגר הספציפי בטווח התאריכים להרשמה.

2.6שופטי האתגר” – חברי צוות ארגון הסבונאים הישראלי המכהנים בפועל בעת קיום האתגר או שופטים מטעמם.

2.7הרשמה לאתגר“– ההרשמה תתבצע באתר ארגון הסבונאים הישראלי.

2.8מטרת האתגר” – אתגר הסבונאים מיועד ללמידה ושיפור טכניקות סבונים שונות.

3. תנאים להשתתפות באתגר

3.1 צוות הארגון המכהן בפועל בעת קיום האתגר או השופטים באתגר אינם רשאים להשתתף באתגר.

3.2 כל משתתף רשאי להכין יותר מסבון אחד עבור האתגר, אך לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד לאדם

3.3 כל משתתף יעלה שני פוסטים בסיום האתגר, על פי הפירוט הבא:

א. פוסט אחד לפחות באחת מהרשתות החברתיות האלה:
     – בחשבון האינסטגרם של משתתף האתגר
     – בחשבון הפייסבוק של משתתף האתגר

הפוסט יפורסם באופן ציבורי (לא פרטי). יש להוסיף לפוסט את ההשטאגים הבאים:
israelisoapchallenge#
#אתגרהסבוניםהישראלי
ולתייג את @isralisoap

ב. פוסט שני בקבוצת הפייסבוק של האתגר, הכולל קישור לפוסט הראשון (כפי שהוגדר בסעיף א’ לעיל) ובנוסף עליו לכלול:
     – תאור חומרי הגלם בהם השתמשתם
     – חוויות מתהליך ההכנה
     – מספר הניסיונות שעשיתם עד שהגעתם לסבון אותו הגשתם לאתגר.

3.4 כדי להשתתף באתגר על המשתתף להכין סבון חדש במיוחד עבור האתגר, לאחר תאריך תחילת האתגר ולפני תאריך סיומו. לא ניתן להגיש לאתגר סבון שהכנתם בעבר. משתתף אשר יעבור על תנאים אלה יפסל ללא החזר כספי.
הארגון שומר לעצמו את הזכות למנוע ממשתתף שנפסל את השתתפות באתגרים הבאים.

4. האתגר והזכיה

4.1 טרם ההשתתפות וכתנאי להשתתפות באתגר יש לרכוש את ההשתתפות באתגר בחנות אתר הארגון.

4.2 בסיום האתגר יש להעלות שני פוסטים כמתואר בסעיף 3.3

4.3 הסבונים יבחרו בהתאם לשלושה קריטריונים:
     – עיצוב מקורי
     – דיוק ושליטה בטכניקה
     – שילוב צבעים מעניין

4.4 שופטי האתגר יהיו בעלי הסמכות הבלעדית לקבוע האם משתתף עמד בתנאי האתגר ובהתאם לציונים שיוגדרו על ידם יבחרו הזוכים. השתתפות באתגר ע”י משתתף מהווה קבלת תנאי זה ללא כל סייג.

4.5 האתגר מיועד לסבונים שהוכנו מאפס (בשיטה הקרה או החמה) ולא סבונים שהוכנו מפתיתי סבון מוכנים, אלא אם צויין אחרת.

4.6 ביטול תשלום עבור האתגר לא יתאפשר לאחר ההצטרפות לקבוצת הפייסבוק הסגורה של אותו האתגר.

4.7 ביטול תשלום עבור האתגר לא יתאפשר עם פרסום הזוכים בו, גם אם המשתתף לא נכנס לקבוצת הפייסבוק הסגורה או השתתף באתגר עצמו.

5. עיצוב

5.1 יש להקפיד על הנחיות העיצוב כפי שיופיעו בכל אתגר באופן ספציפי.

6. צילום

6.1 בסיום האתגר יש להעלות פוסט עם צילומים של הסבון שהכנתם עבור האתגר.מומלץ לצלם את הסבון במצלמה איכותית באור יום ועל רקע חלק, על מנת שניתן יהיה לראות בבירור את עיצוב הסבון.

6.2 תמונה לא ברורה או באיכות ירודה עלולה להשפיע על השיפוט לרעה.

6.3 ניתן לערוך את התמונה בעריכה דיגיטלית מינימלית של חשיפת אור בלבד. ללא שינוי בצבעים וללא עריכה מתקדמת.

6.4 ניתן להעלות עד 5 תמונות של הסבון בפוסט אחד. לא ניתן להעלות יותר מפוסט אחד עבור סבון אחד. אם הגשתם סבון נוסף לאותו האתגר, העלאת התמונות שלו תעשה בפוסט נפרד.

7. בחירת הזוכים והפרסים

7.1 עם סיום האתגר, צוות הארגון יבחר מבין המשתתפים שלושה זוכים, אחד לכל קטגוריה כפי שהוגדר בסעיף 4.3, אשר עמדו במטרת האתגר ובקריטריונים בצורה הטובה ביותר לדעת שופטי האתגר.

7.2 הזוכים יוכרזו בקבוצת הפייסבוק של האתגר וברשתות החברתיות של ארגון הסבונאים הישראלי.

7.3 הפרסים לכל אתגר נתרמים על ידי בעלי עסקים הקשורים לתחום הסבונאות, ללא תמורה מטעם הארגון.

7.4 הפרסים בהם ניתן לזכות בכל אתגר, יוכרזו בעמוד האתגר בחנות הארגון וכן בקבוצת הפייסבוק הייעודית לאותו האתגר.

7.5 כל אחד מהזוכים יזכה בפרס כפי שהוכרז עבור אותו האתגר. על הזוכים לממש את הפרס בתוך שלושה חודשים (עד לתחילת מועד התחרות הבאה).

7.6 היה והפרס לא מומש ע”י הזוכה מכל סיבה שהיא, והאתגר הבא הוכרז – תפקע זכאות הזוכה לפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

7.7 הפרסים הם אישיים ולא ניתנים להעברה. הם מוגשים כמות שהם ולא ניתן להחליפם במוצרים או שירותים אחרים בשווי ערך.
בנוסף – לא ניתן לנצל אותם בחלקם – קרי לא יינתן עודף בגין ניצול חלקי מערך הפרס.

7.8 עם קבלת הפרס, הארגון מסיר אחריותו על ניצול הפרס, ומעביר אותו לעסק אשר הציע את הפרס

8. שונות

8.1 הארגון יהיה רשאי להודיע על שינוי תנאי האתגר או חלק מהם, לרבות ביטול האתגר או שינוי הפרסים וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדית. שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק של הארגון ועדכון התנאים הרלוונטיים בעמוד תקנון זה. השינוי יחול גם על אתגר פעיל בעת הודעת השינוי, אלא אם הוכרז אחרת.

8.2 ברישום המשתתף לאתגר, מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.

8.3 הארגון אינו אחראי לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף באתגר או לסיבות בגינן לא הצליח לעמוד במטרות האתגר או בקשר לניצול הפרס.

8.4 למען הסר ספק, ארגון הסבונאים הישראלי אינו אחראי כלפי המשתתף לכל נזק גוף או רכוש או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו באתגר או עקב מימוש הפרס.

8.5 אנשי צוות הארגון המכהנים בפועל בעת קיום האתגר יהיו הפוסקים הסופיים בכל עניין הנוגע לאתגר ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו או בנוגע לכל תקלה או בעיה או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך האתגר, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.