תקנון תחרות הסבונים בכנס הסבונאים השנתי 2022

 

  1. מבוא

1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של פרסום אודות שינוי תנאי התקנון מטעם עורכי התחרות.

1.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

1.3. תנאי ההשתתפות בתקנון הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל מגדר.

  1. הגדרות

2.1. “מועד התחרות“- בתאריך: 27/11/22 ביום קיום כנס הסבונאים, בMy Campus  בני ברק.

2.2. “משך התחרות“- מהשעה 16:00 ועד לשעה 19:00. עורכי התחרות רשאים לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את שעות התחרות לפי שיקול דעתם הבלעדית.

2.3. “משתתף” – כל אדם שיבחר להשתתף בתחרות, אשר ימלא את פרטיו המלאים ויתחייב להעמיד סבון לתחרות. התחרות פתוחה בפני כל אדם אשר נרשם ושילם את דמי ההשתתפות לכנס.

2.4. “הרשמה לתחרות” – ההרשמה באמצעות דף נחיתה ייעודי שיוגדר לצורך התחרות על ידי עורכי התחרות. ההרשמה תיסגר למשתתפים לאחר הגעה לתקרת גג של 30 משתתפים או בתאריך: 23/11/22 המוקדם מבין שניהם.

2.5. “מטרת התחרות” – תחרות לבחירת הסבון המקורי, המושקע והטוב ביותר מבין הסבונים שיוצגו ביום התחרות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות, כהגדרתם.

2.6. “שופטי התחרות” – כלל המשתתפים בכנס אשר נרשמו ושילמו את דמי ההשתתפות לכנס.

  1. תנאים להשתתפות בתחרות:

3.1. עורכי התחרות אינם רשאים להשתתף בתחרות.

3.2. כל משתתף רשאי לבחור סבון אחד אשר יועמד להצגה בתחרות.

3.3. כל משתתף יגיש עם הסבון את הפרטים הבאים:
שם הסבון (אם החליט לקרוא לו בשם), פירוט המרכיבים, תכונות נוספות באם קיימות.

3.4. הגעת הסבונים לתחרות, תיעשה על ידי משתתפי התחרות

3.5. המשתתפים מצהירים כי אין כל מניעה, חוקית בריאותית או אחרת, להשתתפותם בתחרות.

  1. התחרות וזכיה:

4.1. טרם וכתנאי להשתתפות ירשום המשתתף את פרטיו המלאים בסעיף ההרשמה ובמקום המתאים בטופס ההרשמה.

4.2. הסבונים יוצגו על שולחן ביום הכנס ללא פרטים מזהים וללא סימון היכול לקשר בין המשתתף לסבון המוצג. במקרה של אי עמידה בתנאי זה או באם יהיה ספק בעניין זה, יוסר הסבון מהשתתפות בתחרות.

4.3. ליד כל סבון יועמד שלט המפרט את שם הסבון שנבחר לו (באם קיים), רשימת מרכיבי הסבון ותכונות נוספות חשובות.

4.4. הסבונים ידורגו בציונים בסולם של 1-5 בהתאם לקריטריונים הבאים:
מרכיבי הסבון, רמת מורכבות ההכנה, ההשקעה בעיצוב, חשיבה יצירתית, נראות ויופי חיצוני.

4.5. שופטי התחרות יהיו בעלי הסמכות הבלעדית לקבוע האם משתתף עמד בתנאי התחרות ובהתאם לציונים שיגדרו על ידם יבחרו הזוכים. השתתפות בתחרות ע”י משתתף מהווה קבלת תנאי זה ללא כל סייג.

  1. בחירת הזוכה:

5.1. עם סיום התחרות, יאספו פתקי ההצבעה משופטי התחרות שמילאו את הטפסים, וייערך סיכום סופי של התוצאות.
עורכי התחרות יזמנו לבמת האירוע 3 זוכים בצורה מדרגית לפי סדר זכייתם: מקומות 1-3, אשר עמדו במטרת התחרות ובקריטריונים בצורה הטובה ביותר לדעת שופטי התחרות.

  1. הפרסים:

5.1. במסגרת התחרות יחולקו 3 פרסים מתנת המרכז לסבונים טבעיים וארגון הסבונאים, לזוכים בתחרות, בצורה מדרגית, מקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי.

5.2. מקום ראשון, יזכה את המשתתף בפרס מסוג שובר לרכישת חומרי גלם וציוד על סך 150 ש”ח באתר המרכז לסבונים טבעיים.

5.3. מקום שני, יזכה את המשתתף בפרס מסוג שובר לרכישת חומרי גלם וציוד על סך 100 ש”ח באתר המרכז לסבונים טבעיים.

5.4. מקום שלישי, יזכה את המשתתף בפרס מסוג שובר לרכישת חומרי גלם וציוד על סך 50 ש”ח באתר המרכז לסבונים טבעיים.

5.5. הפרסים שיחולקו הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

5.6. על הזוכים לממש את שוברי הפרס עד ליום 01.04.23. היה והפרס לא מומש ע”י זוכה, עד לתאריך הנ”ל, מכל סיבה שהיא, תפקע זכאות הזוכה לפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

5.7. לא ניתן להחליף את השובר בפרס אחר או בכסף מזומן. כמו כן, לא ניתן לנצל שובר בחלקו – קרי לא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של שובר.

5.8. האחריות הבלעדית בקשר עם ניצול הפרסים ו/או רכישות שיעשו עם הפרסים ו/או כיבוד השובר תחול על המרכז לסבונים טבעיים

 

  1. שונות

6.1. עורכי התחרות יהיו רשאים להודיע על שינויי תנאי התחרות ו/או חלק מהם, לרבות ביטול התחרות, שינוי הפרסים וכן לערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדית.
שינוי מסוג זה ייעשה באמצעות הודעה בעמוד האתר של “ארגון הסבונאים הישראלי”, והוראות תקנון זה, על שינויים בו יחולו עד לתום תקופת התחרות בפועל.

6.2. ברישום המשתתף לתחרות מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.

6.4. עורכי התחרות אינם אחראים לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בתחרות ו/או לסיבות בגינן לא הצליח לעמוד במטרות התחרות ו/או בקשר לניצול הפרס.

6.5. למען הסר ספק, עורכי התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו בתחרות ו/או עקב מימוש הפרס.

6.6. עורכי התחרות יהיו הפוסקים הסופיים בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.